конспект лекций, вопросы к экзамену

ПРИФЕРМОВІ МОЛОЧАРНІ, ЇХ ТИПИ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

План

1. Призначення прифермових молочарень, їх основні функції.

2.  Типи прифермових молочарень, їх характеристика.

 

1.  Призначення прифермових молочарень, їх основні функції

Обробити в господарстві та зберегти молоко в належному за орга­нолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками стані з моменту його отримання до надходження на молочні підприєм­ства неможливо без наявності фермових молочарень.

Молочарні агропромислових господарств є зв’язуючою ланкою між тваринницькими фермами та молочними підприємствами.

Функції прифермових молочарень доволі широкі, а саме:

 • здійснювати приймання молока від операторів доїння;
 • здійснювати облік молока, що отримується на фермі, передаєть­ся молочному підприємству або витрачається нам потреби господарства;
 • здійснювати первинну обробку молока;
 • у разі потреби зберігати молоко з дотриманням належних умов, що сприяють продовженню бактерицидних властивостей молока;
 •  транспортувати молоко на молочний завод з дотриманням умов перевезення, запобігаючи забрудненню молока, його нагріванню та заморожуванню у дорозі;
 • забезпечувати телят необхідною кількістю знежиреного молока;
 • за наявності технологічного обладнання переробляти молоко на різні молочні продукти залежно від технологічних можливостей і потреб господарства;
 • досліджувати хімічний склад молока, його органолептичні та фізико-хімічні показники, оформлювати належну облікову докумен­тацію (журнали, товарно-транспортні накладні);
 • систематично вивчати продуктивність молочної худоби та досліджувати склад молока окремих корів, груп або усієї кількості корів на фермі з метою визначення якості молока та виявлення племінних якостей тварин;
 • готувати мийні та дезінфікувальні розчини, здійснювати сані­тарну обробку посуду, доїльних установок, устаткування;
 • стежити за виконанням санітарних та ветеринарних правил.

2.   Типи прифермових молочарень, їх характеристика

В залежності від місця розміщення, потужності, характеру вироб­ничих операцій, що виконуються, виділяють наступні типи молочарень:

 • прифермові чи при скотному дворі;
 • центральна молочарня для обробки та зберігання молока;
 • молочний завод;
 • ферми-молочні заводи.

Молочарню при скотному дворі чи на пасовищі організовують при кожному скотному дворі. Вона представляє собою ізольоване, спе­ціально обладнане приміщення в корівнику. Зазвичай обслуговує одне стадо. Її основні задачі — приймання молока від операторів, очищення і транспортування до центральної молочарні або молочного заводу. В молочарнях такого типу молоко не зберігають.

Зазвичай на фермах з машинним доїнням корів добудовують при­міщення, в якому розміщують молокоприймальне, мийне та машинне відділення і лабораторію.

Молокоприймальне відділення служить для приймання та пер­винної обробки молока. Тут встановлюють необхідне обладнання — фільтри, сепаратор, охолоджувач та інше обладнання в залежності від конкретних умов та призначення прифермової молочарні.

В мийному відділенні проводять миття посуду, устаткування та доїльних установок. Сюди обов’язково проводять холодну та гарячу воду. При доїнні в центральний молокопровід мийне відділення з’єдну­ють з молокоприймальним відділенням або розташовують поряд з ним. Тут встановлюють баки з мийними, дезінфікувальними та мийно-де- зінфікувальними розчинами, стелажі для молочного посуду.

В машинному відділенні знаходяться всі необхідні деталі та ме­ханізми, що забезпечують безперебійну роботу доїльних установок та переробного обладнання.

Центральні молочарні — оснащують для обслуговування де­кількох стад молочної худоби, що утримуються в різних корівниках, їх оснащують в окремому приміщенні. Основні функції центральних молочарень: приймання молока від прифермових молочарень, його пер­винна обробка (фільтрування, сепарування, при необхідності теплова обробка, охолодження), зберігання до відправки на молочне підприєм­ство, транспортування. Крім того, центральна молочарня здійснює приймання молока від індивідуальних здавальників.

Молочарня для обробки, зберігання та переробки молока — молочний завод. Молоко на таких заводах не тільки піддають первинній обробці, але переробляють на молочні продукти (зазвичай — кисломо­лочні напої, сир кисломолочний, сметану). Існують заводи, на яких окрім кисломолочних продуктів виробляють масло та сири сичужні. Такі заводи рекомендують для господарств, що належним чином забез­печені електроенергією, паливом та мають водопровідну мережу.

На фермах — молочних заводах молоко піддають повній об­робці до його готовності до реалізації. Тут механізовані процеси очи­щення корівників від гною та процеси роздавання кормів. Корів доять у молокопровід і молоко одразу направляється на молочний завод, де піддається первинній обробці та нормалізації. Потім молоко направля­ють на фасувальні автомати. Такі заводи були в свій час побудовані на території колишнього СРСР в Московській та Рязанській областях.

Прифермові молочарні оснащують в ізольованому приміщенні в корівнику або будують окрему будівлю на відстані 50 м від корівника та інших тваринницьких приміщень, а від гноєсховища не ближче ніж за 100 м. Робочі ділянки повинні бути достатнього розміру для виконан­ня роботи у відповідних санітарно-гігієнічних умовах. їх планування і розташування повинні виключати можливість бактеріальне забруден- ня сировини та продуктів. Виробництво молока, що піддається теп­ловій обробці, або виготовлення продуктів на молочній основі, що мог­ли б нести в собі ризик зараження інших продуктів повинні здійснюва­тись на чітко ізольованій робочій ділянці.

Тварини не повинні мати можливості входити в помешкання, в яких здійснюється обробка, переробка та зберігання молока та молоч­них продуктів.

В молочарні повинна бути лабораторія. При наявності декількох ферм лабораторію розміщують в окремому приміщенні.

Розмір лабораторії визначається в залежності від характеру аналізів молока. В її задачі входить проводити контроль за якістю молока у відпо­відності до ДСТУ, готувати реактиви, мийні й дезінфікувальні розчи­ни, виявляти корів, хворих на мастит та інші захворювання, слідкува­ти за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму на фермах тощо.

29.12.2014; 14:47
просмотров: 2031